Informace o zpracování osobních údajů

EVIDENCE NÁVŠTĚVNÍKŮ ŠKODA MUZEA

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Evidence návštěvníků ŠKODA Muzea

Sjednání exkurze

Účel zpracování:
Sjednání exkurze

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje vedeme v rezervačním systému, přes který s Vámi sjednáváme exkurze do ŠKODA Muzea či do výroby, a používáme je pro komunikaci s Vámi v souvislosti s organizací těchto exkurzí.

Oprávnění ke zpracování:
Máme zájem na tom, abychom Vám umožnili v dostatečném předstihu a jednoduše naplánovat Vaši exkurzi a zároveň uzpůsobit naše kapacity.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje

Doba zpracování a archivace:
5 let po realizaci exkurze

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.

Jaké máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
Přístup ke zpracovávaným osobním údajům. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů. Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů. Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce. Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné. Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:
Elektronicky na adrese:

http://museum.skoda-auto.cz/osobni-udaje
Telefonicky na tel. čísle:

800 600 000
Písemně na adrese:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO.

web: http://museum.skoda-auto.cz/osobni-udaje
e mail: dpo@skoda-auto.cz
Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

web: http://www.uoou.cz/
tel.: +420 234 665 111
adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7