Soutěž o vstupenky

Pravidla soutěže

Soutěž o lístky na Večer s Lukášem Hejlíkem 29. června 19:00

1. Pořadatel Soutěže

Společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 332 (dále jen „Pořadatel“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v době od 23.06.2022 19:00 do 28.06. 2022 12:00 (dále jen „Doba soutěže“).

3. Soutěžící

Soutěže se účastní každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky a který se v Době soutěže přihlásí na Facebook a bude odebírat stránku ŠKODA Muzeum, okomentuje příspěvek se zmiňovanou soutěží a označí osobu, které by výhru přál také (dále jen „Soutěžící“).

Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen se na žádost Pořadateli prokázat.

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci ŠKODA Muzea a osoby těmto osobám blízké podle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

4. Princip Soutěže

Úkolem soutěžícího je odebírat Facebookový profil ŠKODA Muzeum a okomentovat příspěvek v němž označí osobu, které by výhru také přál. Příspěvek Pořadatel zveřejní na webové adrese facebook.com/skodamuzeum. Každý soutěžící může okomentovat příspěvek za Dobu soutěže jen jednou. Ze všech soutěžících splňujících výše zmíněné podmínky budou vybráni výherci (dále jen „Výherce“). Výběr je založen na losování mezi všemi soutěžícími. Losovat se bude 1 výherce.

5. Výhra v Soutěži

Výhrou v soutěži jsou dva lístky na Večer s Lukášem Hejlíkem, který se koná ve ŠKODA Muzeu dne 29. června 2022 od 19.00 hodin (dále jen „Výhra“).

6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry

Pořadatel bude Výherce informovat o výhře formou zprávy v chatu pomocí aplikace Facebook a to nejpozději do 28. června 23:59. S Výhercem se následně dohodne na způsobu předání Výhry. Standardní způsob předání Výhry je v místě konání představení nejdříve jednu hodinu před začátkem. Podmínkou předání Výhry je podpis předávacího protokolu, nebo potvrzení o převzetí ze strany Výherce.

Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhra není soudně vymahatelná. Poskytovatelem Výhry je Pořadatel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním Výhry. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny Výhry za výhru, která je odpovídající náhradou. Pořadatel upozorňuje Výherce na vypořádání daňové povinnosti za získanou Výhru.

V případě, že Výherce Výhru nepřevezme osobně ve sjednaném termínu, ztrácí na ní nárok a Výhra propadne, aniž by Výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Pořadatele.

7. Informace o zpracování osobních údajů

Tímto Vám Pořadatel, jako správce osobních údajů, poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

  • se zařazením do Soutěže a příslušné evidence Soutěžících;
  • se zasíláním informačních zpráv týkajících se této Soutěže;
  • s případným zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině.

Oprávnění ke zpracování: Ke zpracování nás opravňuje uzavření smlouvy (Pravidla Soutěže).

Kategorie osobních údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje

Doba zpracování: Vaše osobní údaje zpracováváme ještě týden po skončení Soutěže.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů: Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem: V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů: V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům, Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů, Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování, Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů, Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce, Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné, Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Uplatnění svých práv:

  • Elektronicky na adrese: http://museum.skoda-auto.cz/osobni-udaje
  • Telefonicky na tel. čísle: +420 800 600 000
  • Písemně na adrese: ŠKODA AUTO a.s., Data Protection Office, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO:

  • http://museum.skoda-auto.cz/osobni-udaje
  • dpo@skoda-auto.cz

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO nebo podat stížnost u dozorového úřadu. Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/

8. Ostatní ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži. Nebezpečí škody na Výhře přechází na Výherce okamžikem předání Výhry Výherci. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Soutěžícího, jehož chování či jednání vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání Výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se Výhercem a nemá nárok na Výhru. Výhra bude v takovém případě předána dalšímu Soutěžícímu v pořadí. Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání z jeho strany či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo i bez uvedení důvodů dobu Soutěže zkrátit, Soutěž přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla, a to i bez udělení Výhry a bez poskytnutí náhrad. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo upravit podmínky předání Výhry.

Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži a také si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání Výhry v Soutěži. Výhru nezískají Soutěžící, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně, Pravidla pro získání Výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto Pravidlech.

V případě, že dojde ke změnám Pravidel Soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě aktualizace těchto Pravidel. Aktuální verze těchto Pravidel je v plném znění dostupná na museum.skoda-auto.cz. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 23. 06. 2022.