Archiv společnosti Škoda Auto 

Archiv společnosti vznikl v 50. letech 20. století a od listopadu 2007 je akreditovaným „podnikovým“ soukromým archivem. V archivu jsou uloženy materiály dokumentující vývoj firmy – od jejích počátků (ca. 1894) do doby nedávné (2005), v případě propagačních materiálů do aktuální současnosti. Kromě zakládacích smluv (první smlouva Laurina s Klementem, koncept smlouvy o spojení L&K a Škoda Plzeň…) je zde možné nalézt i materiály firem, které se sloučily, či spolupracovaly s boleslavskou automobilkou.

Materiály dokumentující činnost boleslavské automobilky obsahují písemnosti úřední povahy (zasedání představenstva, jednání závodní rady, činnost ČSM-SSM, atd.) a dále dokumentaci k výrobkům firmy (nejen k motocyklům a automobilům, ale i nákladním vozům, autobusům, pluhům a traktorům atd. včetně prototypů.) Z hlediska badatelské veřejnosti jsou nejžádanější informace o veteránech, tedy vyhledávání v knihách motorů a typové dokumentaci, pomocí nichž je obvykle možné stanovit datum výroby a barvu karoserie a čalounění v době, kdy vůz opouštěl továrnu.

Součástí fondů jsou samozřejmě i fotografie, plakáty, technické výkresy a několik trojrozměrných archiválií. Archiv tyto materiály shromažďuje, zpracovává, ukládá a zpřístupňuje na základě zákona 499/2004 Sb. o archivnictví v platném znění.

Badatelna

Nahlížení do materiálů je umožněno všem, laické i odborné veřejnosti. Všechny materiály jsou přístupné, výjimku tvoří materiály nezpracované, nebo takové, které mají důvěrný či tajný charakter. Do takovýchto písemností smí nahlížet pouze původce dokumentu nebo osoba, která má jeho výslovné pověření či svolení. Bližší podmínky upravuje badatelský řád.

Archiválie uložené v archivu může při respektování platných právních norem využívat každý. Je možné toho dosáhnout těmito způsoby:

přímo studiem archiválií, jejich reprodukcí, nebo archivních pomůcek v badatelně archivu; nepřímo, na základě písemné žádosti o rešerši, výpis nebo opis archiválií; prostřednictvím výstavní, přednáškové a pedagogické činnosti.

Návštěvní doba badatelny:

v archivu je možné bádat každý všední den, obvykle mezi 8-16 hodinou. NUTNO objednat se telefonicky, nejlépe alespoň 14 dnů předem.

Služby a činnost archivu

Rešeršní služby

Pracovníci archivu poskytují pomoc při vyhledávání historické dokumentace a materiálů. Při nadstandardní pomoci ve vyhledávání údajů pro soukromé účely se uplatňuje sazba za rešeršní služby.

Reprodukční služby

Z vybraných materiálů lze na požádání zhotovit jak papírové tak digitální kopie. Pro soukromé účely se tato služba zpoplatňuje dle sazebníku, který vychází z praxe obvyklé pro kopírování archivních materiálů (k nahlédnutí přímo v archivu).

Publikační činnost

Materiály uložené v archivu jsou vědeckou či populárně vědeckou činností prezentovány a pracovníci archivu tak pomáhají vytvářet obraz firmy v dějinném kontextu. V rámci kompetencí archivu jsou poskytovány údaje nejen tuzemskému a zahraničnímu odbornému tisku, ale i médiím, např. deníkům a rozhlasovým či televizním stanicím.

Vědecký výzkum

Archiv vyvíjí vědeckovýzkumnou činnost v oblasti archivnictví, historie a příbuzných vědních oborů. Materiály, které přicházejí do archivu, jsou systematicky a metodologicky zpracovávány. Cílem činnosti archivu (daným zákonem) je maximální eliminace vlivů, které negativně působí na kvalitu (fyzický stav) takovýchto materiálů.

Přestože jsou archiválie odborně uchovávány, má na jejich životnost vliv mnoho faktorů, např. styk s lidskou pokožkou, prudký osvit (kopírování) atd. Proto byl zahájen projekt digitalizace, jehož cílem je umožnit vyhledávání elektronickou cestou a většinu cenných nebo často používaných materiálů předkládat v digitální podobě. V současné době je přístup do archivní databáze, která čítá více než 275 000 záznamů, z toho zhruba 35 000 fotografií a prospektů, umožněn pouze z interní firemní sítě, externím badatelům tedy pouze v našem archivu. Kromě pracovníků archivu se výzkumu věnují i vědečtí odborní pracovníci, studovat přicházejí i studenti vysokých škol, kteří se připravují ke zkouškám či vyhotovují seminární a diplomové práce.

Kontakty

Archiv společnosti Škoda Auto

Mgr. Lukáš Nachtmann

Historik, vedoucí archivu

Irena Hozáková

Archivář