INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

REZERVACE VSTUPENEK

 

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.
Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Evidence návštěvníků Škoda Muzea
 

REZERVACE VSTUPENEK NA AKCE

Účel zpracování:
Rezervace vstupenek na akce

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje využijeme pro plnění Vaší objednávky v rezervačním / prodejním portálu ColosseumTicket, přes který s Vámi sjednáváme rezervace vstupenek na akce ve ŠKODA Muzeu a ve Vzdělávacím centru ŠKODA AUTO Na Karmeli. Používáme je pro komunikaci s Vámi v souvislosti s organizací těchto akcí, včetně přijetí objednávky, zajištění jejího plnění, automatického vygenerování faktury a následného doručení objednávky.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu, resp. abychom splnili smlouvu, kterou jste uzavřel(a). Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva nebo již uzavřenou smlouvu nebude možné splnit.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Síťové identifikátory
Transakční údaje

Doba zpracování a archivace:
10 let od vyřízení objednávky.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Obchodní partner vyřizující objednávky z rezervačního systému.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás na základě zadání do rezervačního / prodejního portálu ColosseumTicket

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. Osobní údaje mohou být rovněž v odůvodněných případech předmětem zpracování pro účely řešení právních záležitostí včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy a sledování a průběžné vyhodnocování právních rizik.
 

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

 

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
 

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÉ PRÁVA?

 

Pro komunikaci se společností Škoda Auto ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

 

Telefonicky na tel. čísle:
+420 800 600 000

Telefonicky na tel. čísle:
+420 800 600 000

Písemně na adrese:

Škoda Auto a.s.

Data Protection Office

tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

CZ 293 01 Mladá Boleslav

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto.

http://museum.skoda-auto.cz/osobni-udaje
dpo@skoda-auto.cz

 

MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

 

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/