Pravidla soutěže

Soutěž o lístky na koncert zpěvačky Radůzy dne 29. 5. 2024

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže – Soutěž o lístky na koncert zpěvačky Radůzy dne 29. 5. 2024

1. Pořadatel Soutěže

Společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 332 (dále jen „Pořadatel“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2. Doba trvání Soutěže
Soutěž probíhá v době od 20. 5. 2024 do 24. 5. 2024 12:00  (dále jen „Doba soutěže“).

3. Soutěžící
Soutěže se účastní každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky a který se v Době soutěže přihlásí na Facebook či Instagram, bude odebírat stránku Škoda Muzeum a napíše do komentářů, s kým by se chtěl podělit o výhru. (dále jen „Soutěžící“).

Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen se na žádost Pořadateli prokázat.

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Škoda Muzea, zaměstnanci externích firem pracujících pro Škoda Muzeum a osoby těmto osobám blízké podle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

4. Princip Soutěže
Úkolem Soutěžícího je odebírat Facebookový nebo Instagramový profil Škoda Muzeum a okomentovat příspěvek v němž napíše, s kým by se chtěl podělit o výhru. Příspěvek Pořadatel zveřejní na webové adrese facebook.com/skodamuzeum a instagram.com/skodamuzeum. Každý Soutěžící může okomentovat příspěvek za Dobu soutěže jen jednou, a to pouze na jedné z uvedených webových adres. Ze všech soutěžících splňujících výše zmíněné podmínky budou vybráni výherci (dále jen „Výherce“). Výběr je založen na losování mezi všemi Soutěžícími. Losovat se budou 3 výherci.

5. Výhra v Soutěži
Výhrou v Soutěži jsou dva lístky na koncert zpěvačky Radůzy, který se koná ve Škoda Muzeu dne 29. května 2024 od 19:00 (dále jen „Výhra“).

6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry
Pořadatel bude Výherce informovat o výhře formou zprávy v chatu pomocí aplikace Facebook či Instagram, a to nejpozději do dvou dnů od ukončení Soutěže. S Výhercem se následně dohodne na způsobu předání Výhry. Standardní způsob předání Výhry je v místě konání koncertu nejdříve v den konání koncertu. Podmínkou předání Výhry je podpis předávacího protokolu, nebo potvrzení o převzetí ze strany Výherce.

Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhra není soudně vymahatelná. Poskytovatelem Výhry je Pořadatel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním Výhry. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny Výhry za výhru, která je odpovídající náhradou. Pořadatel upozorňuje Výherce na případnou povinnost vypořádání daňové povinnosti za získanou Výhru vyplývající z příslušných daňových předpisů vztahujících se na Výherce.

V případě, že Výherce Výhru nepřevezme osobně ve sjednaném termínu, ztrácí na ní nárok a Výhra propadne, aniž by Výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Pořadatele.

7. Informace o zpracování osobních údajů
Tímto Vám Pořadatel, jako správce osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679), poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním.

Účel zpracování: Ke zpracování osobních údajů dochází v rámci této činnosti – Pořádání soutěží a zajištění spravedlivého hlasování v hlasovací soutěži.

Oprávnění ke zpracování: Ke zpracování nás opravňuje uzavření smlouvy (Pravidla Soutěže).  

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: Identifikační údaje, Kontaktní údaje

Doba zpracování: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu dvou týdnů od ukončení Soutěže. 

Zpracovatelé nebo příjemci, kterým osobní údaje můžeme poskytnout: Zpracovatelem osobních údajů je společnost Škoda Auto a.s. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Zdroj osobních údajů: Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem: V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů: V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování. 

Ostatní informace: Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

V rámci zpracování máte následující práva: Přístup ke zpracovávaným osobním údajům, Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů, Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování, Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů, Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce, Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. Svá práva můžete uplatnit elektronicky na webové adrese https://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju nebo písemně na adrese Škoda Auto a.s., Data Protection Office, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav (v češtině či angličtině). V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto a.s. na e-mailové adrese dpo@skoda-auto.cz.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto a.s. nebo podat stížnost u dozorového úřadu prostřednictvím následujících komunikačních prostředků: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/

8. Ostatní ustanovení
Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži. Nebezpečí škody na Výhře přechází na Výherce okamžikem předání Výhry Výherci. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Soutěžícího, jehož chování či jednání vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání Výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se Výhercem a nemá nárok na Výhru. Výhra bude v takovém případě předána dalšímu Soutěžícímu v pořadí. Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání z jeho strany či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry. 

Pořadatel si vyhrazuje právo i bez uvedení důvodů dobu Soutěže zkrátit, Soutěž přerušit nebo zrušit či změnit její Pravidla, a to i bez udělení Výhry a bez poskytnutí náhrad. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo upravit podmínky předání Výhry.

Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži a také si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání Výhry v Soutěži. Výhru nezískají Soutěžící, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně, Pravidla pro získání Výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto Pravidlech.

V případě, že dojde ke změnám Pravidel Soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě aktualizace těchto Pravidel. Aktuální verze těchto Pravidel je v plném znění dostupná na muzeum.skoda-auto.cz/soutez. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 20. 5. 2024